Succesvol toegevoegd aan de winkelwagen

Algemene Voorwaarden BAS Ballonvaarten

BAS Ballonvaarten verkoopt aan klanten ballontickets. Een ballonticket geeft recht op het maken van een ballonvaart bij BAS Ballonvaarten. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

1. De koop van een ballonticket
1.1. Klanten kunnen via internet, per brief, email of telefonisch bij BAS Ballonvaarten een ballonticket bestellen.
1.2. BAS Ballonvaarten bevestigt de koop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van
- een factuur,
- een ballonticket met een uniek ticketnummer,
- een bevestiging reservering,
- informatie en voorwaarden
1.3. Bij de bestelling kan direct een datum voor een ballonvaart worden gereserveerd (zie art. 2). In dat geval is annuleren van de koop niet meer mogelijk.
1.4. Als nog geen datum voor een ballonvaart is gereserveerd (zie art. 2) kan de klant de koop binnen 7 werkdagen na factuurdatum kosteloos annuleren door het ballonticket terug te zenden aan BAS Ballonvaarten (waarbij het uit oogpunt van bewijs aanbeveling verdient dit aangetekend te doen) en daarin in ieder geval het ticketnummer te noemen.

2. Reserveren van een ballonvaart
2.1. Met een ballonticket van BAS Ballonvaarten kan de klant bij BAS Ballonvaarten een ballonvaart reserveren.
2.2. BAS Ballonvaarten bevestigt de reservering in een reserveringsformulier dat aan de klant toe wordt toegezonden. Het reserveringsformulier bevat een uniek ticketnummer.
2.3. Een gereserveerde datum/vlucht kan niet kosteloos worden verzet.
2.4. Tot 72 uur voor de gereserveerde datum kan de gereserveerde datum/vlucht worden verzet tegen een vergoeding door de klant te betalen van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een factuur. Nadat deze is voldaan kan met het ballonticket binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt.
2.5. Binnen de termijn van 72 uur voor de gereserveerde datum/vlucht is verzetten niet meer mogelijk. Met het ballonticket kan dan geen ballonvaart meer worden gemaakt.
2.6. BAS Ballonvaarten kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. De klant ontvangt het ballonticket terug waarmee hij binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe datum kan reserveren voor een ballonvaart.
2.7. Het ballonticket vervalt 1 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op het ballonticket vermeld. Na verloop van 1 jaar kan met het ballonticket geen reservering worden gedaan en ballonvaart worden gemaakt. Een verlopen ballonticket geeft geen recht op enigerlei vergoeding.
2.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van BAS Ballonvaarten. Op verzoek kan een andere opstapplaats worden gebruikt, maar de daaraan verbonden meerkosten (o.a. leges voor opstijgvergunning) worden volledig aan de klant doorberekend. Deze kosten bedragen standaard € 50,-. Specifieke afspraken hierover worden in het reserveringsformulier vermeld.
2.9. Mocht een vertreklocatie op de geplande dag ongunstig zijn ivm de windrichting heeft BAS Ballonvaarten het recht om de ballonvaart te verplaatsen naar een alternatieve locatie in een straal van 30 km.

3. De uitvoering van de ballonvaart
3.1. BAS Ballonvaarten zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.
3.2. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van BAS Ballonvaarten over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3. BAS Ballonvaarten kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. Bij te weinig animo voor een vlucht is BAS Ballonvaarten gerechtigd de ballonvaart te verplaatsen naar een andere datum.
3.4. Het recht om met het ballonticket een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de in het reserveringsformulier vermelde locatie en tijd.
b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldig ballonticket en reserveringsformulier kan overhandigen.
c. Als volgens de administratie van BAS Ballonvaarten geen betaling van het ballonticket is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen. In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt.
3.5. De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van BAS Ballonvaarten gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.
3.6. Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten e.d.), voor roet- en schroeischade aan kleding (door de brander), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera's e.d.
3.7. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van SDR 100.000,- per passagier.
3.8. De aansprakelijkheid van BAS Ballonvaarten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BAS Ballonvaarten wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het eigen risico op de polis. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.
3.9. De bepalingen van 3.7. en 3.8. gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van BAS Ballonvaarten of anderszins in strijd zijn met regels van dwingend recht.

4. Betaling
4.1. Betaling van de factuur voor een ballonticket is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt. De klant koopt een ballonticket en niet een ballonvaart.
4.2. Betaling van facturen van BAS Ballonvaarten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval 1 werkdag voor de ballonvaart.
4.3. Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als BAS Ballonvaarten de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van € 125,-.
4.4. Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. Klachten en geschillen
5.1. Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de directie van BAS Ballonvaarten schriftelijk een klacht indienen. De directie zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
5.2. Indien in de visie van de klant de klacht niet bevredigend is opgelost, kan de klant binnen 14 dagen na de dagtekening van het antwoord van de directie als bedoeld in art. 5.1. een klacht indienen bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afd. ballonvaren.
5.3. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
5.4. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 maand na het voorval waarover wordt geklaagd.
5.5. Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.
5.6. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten.